Πρόεδρος :
  Χαράλαμπος Αηδονόπουλος
Αντιπρόεδρος:
  Ιωάννης Βακαλόπουλος
Γραμματέας:
  Θ.Γκοράνης
Ταμίας:
  Γ. Κωτακίδης
Μέλη:
  Χ.Καλαιτζής          
 
  Α.Μπαντής
    Γ.Γιώβης